Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MP PERFUMERIA

 

1 Postanowienia Ogólne

  

1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego

pod adresem www.mpperfumeria.pl,

1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.mpperfumeria.pl (zwany dalej: Sklep internetowy MP perfumeria, jest prowadzony przez ADMO Sp. z o .o. wpisaną do Krajowego Rejestru  Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Poznań- Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod nr 0000811911, NIP: 7831808487,                                   REGON: 384767793.

1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

 

  • adres pocztowy:

ADMO Sp. z o.o.

  1. Bóżnicza 15/6

61-751 Poznań 

 

2) numer telefonu i/lub faksu: tel.: +48692792672

 

3) adres poczty elektronicznej: sklep@mpperfumeria.pl

 

1.4. Regulamin sklepu internetowego MP perfumeria umieszczony jest nieprzerwanie na stronie

internetowej www.mpperfumeria.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie,

odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed

zawarciem umowy.

2 Definicje

 

 Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

 

2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,

2.2. Usługodawca/Sprzedawca –   ADMO Sp. z o.o. ul. Bóżnicza 15/6; 61-751 Poznań , KRS 0000811911.

2.3. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.mpperfumeria.pl

przez ADMO Sp. z o.o.

2.4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93),

2.5. Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem umowy

sprzedaży między sprzedawcą a kupującym.

2.6. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art.

8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144,

poz. 1204),

2.7. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,

której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać

Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej,

2.8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży

Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub Usług w ramach

umorzy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.

2.9. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.

2014 poz. 827).

 

 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 

 3.1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami brutto (zawierają

podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej

są wyraźnie zaznaczone.

3.2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu www.mpperfumeria.pl, jak również opisy towarów  i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu

Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one

dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

3.3. Sprzedawca używa w Sklepie internetowym www.mpperfumeria.pl kodów rabatowych

upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody

rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

3.4. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.mpperfumeria.pl konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

3.5. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym www.mpperfumeria.pl konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron

internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie

formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek

internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla

systemu OS X, itd.

 

3.6. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która

dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest

przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również

urządzeniach mobilnych.

3.7. Strona Sklepu internetowego www.mpperfumeria.pl posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół  szyfrowania komunikacji.

   4 Warunki zawierania umowy sprzedaży 

 

4.1. Zamówienia w sklepie internetowym www.mpperfumeria.pl można dokonywać poprzez

wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.

4.2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych

osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu

komórkowego.

4.3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie

informuje o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się

poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na

adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do

realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

4.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie

niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji

na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2.

4.5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym www.mpperfumeria.pl jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

 

 5 Sposób płatności i termin płatności

 

5.1. W sklepie www.mpperfumeria.pl istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów:

 

 

- przelew na konto bankowe Sprzedawcy,

 

- płatność za pobraniem,

 

- płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

 

- za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych.

 

5.2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer

rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania

wpłaty na rachunku bankowym sklepu www.mpperfumeria.pl zamówienie jest przekazywane do

realizacji.

5.3. Sklep internetowy www.mpperfumeria.pl umożliwia realizację płatności za pomocą systemu

ratalnego oraz leasingowego Comperia + Siemens SimplyLeasy. Szczegółowe informacje o

podmiotach realizujących przedmiotową usługę dostępne są na stronie www.mpperfumeria.pl.

5.4. Sklep internetowy www.mpperfumeria.pl umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem

następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych takich jak:

 

-Tpay.com

 

-DotPay

 

-PayU

 

-Paypal

 

-Przelewy24

 

-Systemy leasingu i ratalne Comperia + Siemens SimplyLeasy

 

5.5. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych

sposobów w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umorzy sprzedaży.

5.6. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania

płatności przy odbiorze przesyłki.

 

  6 Dostawa

 

 6.1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

i odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia.

6.2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowych www.mpperfumeria.pl

wynosi 48 godzin. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła

w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości

dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie

poinformowany.

6.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem:

 

- DHL Parcel

 

- UPS

 

- GLS

 

- Kurier InPost

 

- Kurier DPD

 

- Paczka w RUCHu

 

- Poczta Polska

 

- GEIS

 

- InPost Paczkomaty

 

6.4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym

fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.

6.5. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na

stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

6.6. Koszt dostawy towaru w przypadku wyboru płatności za pobraniem w całości pokrywa

Klient.

6.7. W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory

towar staje się własnością Klienta.

 

 7 Odstąpienie do umowy

  

7.1. Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem

przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od

daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.

7.2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Kupujący

zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu

na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na

adres: ADMO Sp. z o.o. ul. Bóżnicza 15/6 ; 61-751 Poznań ; może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres mailowy

sprzedawcy sklep@mpperfumeria.pl . Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia

przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §7

pkt. 7.1 nie wywołuje skutków prawnych.

 

7.3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego

Regulaminu) jest przekazywany Kupującemu w formie papierowej (w dokumentacji

dołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji

elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).

7.4. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za

pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca

niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na

trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach

konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

7.5. Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 (tj. w sytuacji

dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż

najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym) i art. 34 ust. 2 ustawy

z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683), ponosi Sprzedawca.

7.6. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego

uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy

z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Konsument ponosi

bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

7.7. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później

niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w

przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez

niego lub osobę przez niego upoważnioną.

7.8. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza

zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki,

lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.

7.9. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym

koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie,

nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego

oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

7.10. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 7 pkt 7.9 Regulaminu

zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.

Sprzedawca w porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie

będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.

7.11. Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do

umów ujętych w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r.

poz. 683).

7.12. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego

regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej

umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru

 

8 Reklamacje

  

8.1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady

fizyczne lub prawne, Kupujący może:

  

1) jeżeli jest konsumentem (w rozumieniu art. 221 § 1 Kodeksu cywilnego) – złożyć

Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady,

 

2) jeżeli nie jest konsumentem – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za

wady.

 

8.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub

w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać

informacje o tym fakcie listownie na adres ADMO Sp. z o.o. ul. Bóżnicza 15/6  61-751 Poznań lub poprzez e-mail na adres sklep@mpperfumeria.pl. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta towar

posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia

wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z art. 560

i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych. Powyższe wymogi mają

charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.

8.3. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Brak

ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał

reklamację za uzasadnioną.

8.4. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów

rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu

postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie

sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej

http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów

Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest

bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać

z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia

skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem

http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  

9 Zasady publikowania opinii

 

 9.1. Każdy kupujący/klient może publikować opinie o towarze/usłudze w odpowiednim miejscu

na stronie internetowej Sklepu. Opinia powinna być napisana językiem polskim z

zachowaniem zasad poprawniej polszczyzny.

9.2. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów. Sprzedawca nie ponosi żadnej

odpowiedzialności za ich treść.

9.3. Kupujący/klient oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów

prawa, ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi

umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym www.mpperfumeria.pl.

9.4. Nadesłana opinia podlega weryfikacji przez sprzedawcę pod względem sprawdzenia czy

opinia ta nie zawiera treści o charakterze zakazanym tj. w szczególności gdy opinia narusza

obowiązujące przepisy, zawiera treści zakazane, reklamowe, dane osobowe, narusza prawa

autorskie itd.

 

 10 Dane osobowe

 

10.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

10.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu

internetowego MP perfumeria, dostępnego na stronie www.mpperfumeria.pl.

 

 11 Postanowienia końcowe

 

11.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian

w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim

terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.

11.2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane

wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on

prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni

kalendarzowych od dnia powiadomienia.

11.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą

elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) podmiot korzystający ze strony sklepu

internetowego ABC zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze

bezprawnym.

11.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą

odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach

konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

11.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.mpperfumeria.pl

11.6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

11.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.07.2020.

  

Załącznik nr 1 do Regulaminu.